Entreprenörskap och CSR

Om det finns några som är specialister på tänka positivt, så torde det var entreprenörer. Entreprenörer brukar kunna kännas igen på sin förmåga att tänka innovativt och kreativt. De är nyfikna, öppna i sitt sinne, självständiga och hängivna förverkligandet av sina idéer.

Entreprenörskap handlar om att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. Ofta återfinns entreprenörer inom näringslivet, men de kan också förekomma inom organisationer då de kallas för intraprenörer.

Entreprenörer är inte sällan företagsgrundare då det handlar att sätta igång, utforma och genomföra processer som har ett bestämt mål. I de fall entreprenörer skapar verksamhet som motsvarar ett behov i samhället kallas de för samhällsentreprenörer. Det som kännetecknar dessa är att de vill tillföra något gott i samhället, dvs. de vill göra en samhällelig nytta.

Egenligen skulle man kunna säga att det som kännetecknar samhällsentreprenören ligger i linje med den slutsats som många etablerade företagare förr eller senare i livet kommer fram till. Livet handlar inte om materiella resurser eller pengar. Lycka är något som kan fås genom att skapa mening och sammanhang. Det kanske därför inte är konstigt att allt fler företagare och privatpersoner investerar i samhällsentreprenörer.

Företag har också i en ökad utsträckning kommit att intressera sig för CSR – Corporate Social Responsibility. Det handlar om hur företag medvetet kan utveckla strategier för en hållbar utveckling. CSR öppnar upp frågan för ett socialt ansvar som handlar om att få företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande miljöstandarder och arbetsrättsprinciper oavsett var de finns i världen. Värdegrunderna finns fastlagda i FNs principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Inom svenskt näringsliv utgår man från att svenska företag inte agerar annorlunda i dessa frågor enbart för att det befinner sig på utländsk mark.

Ett aktivt CSR arbete kan ses som uttryck för det miljömässiga mästerskap som jag talat om under annan rubrik. När företag aktivt och på eget initiativ engagerar sig i samhällsutvecklingen så verkar det relationsskapande gentemot anställda, kunder och ägare. Dessutom bidrar det till ökad lönsamhet och tillväxt.

På det hela taget torde ett företag som engagerar sina anställda i ett aktivt CSR arbete bidra till att skapa ökad lycka och välbefinnande på arbetsplatsen.